HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

U potresu u prosincu 2020. oštećena župna crkva u Klanjcu


 
Iako nije pretrpjela veću štetu u potresu 22. ožujka, na župnoj crkvi u Klanjcu u potresu 29. prosinca 2020. godine došlo je do značajnih oštećenja. Oštećene su zidane konstrukcije u stropu crkve (nadvoji, lukovi i svodovi) i zidovi zvonika.


 
Došlo je do značajnih pomaka zvonika, uslijed čega je nastala vertikalna pukotina na spoju zida istočnog pročelja i zvonika. Na samom zvoniku oštećenja su vidljiva u gornjem dijelu. Najveća oštećenja na zidovima zvonika vidljiva su u zoni prozora gornje dvije etaže te na malim zabatnim završecima zidova.


 
Značajnije pukotine vidljive su na sjevernoj i južnoj strani, na istočnoj manje, dok zapadna nije dostupna vizualnom pregledu. U unutrašnjosti zvonika pukotine se javljaju na gornjim etažama, u nadvojima prozora te u vrhu zidanog dijela zvonika na zabatnim završecima.
 
Oštećen je strop crkve najbliži zvoniku (svod iznad pjevališta) te južno ulazno pročelje. Slična oštećenja dogodila su se i iza oltara na suprotnom kraju crkve. Veća uzdužna pukotina vidljiva je na trijumfalnom luku.


 
Značajna puknuća dogodila su se na lukovima koji dijele istočnu i zapadnu kapelu od crkvenog broda, a najveće oštećenje vidljivo je u svodu i na sjevernom pročelju istočne kapele.

Na samostanu su također vidljiva oštećenja, najviše na istočnom kraju sjevernog i južnog krila (prema crkvi) na kojima konstruktivna sanacija započeta 1980-ih nije provedena.


 
Kapela sv. Filipa i Jakova u Letovčanu Novodvorskom pretrpjela je strukturna oštećenja na spoju zvonika i crkve.

 
Ispišite stranicu: