HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

U potresima oštećena župna crkva u ResnikuPotres 22. ožujka 2020. godine prouzročio je štetu na župnoj crkvi i župnoj kući u župi Uznesenja BDM u Resniku. Na župnoj crkvi oštećenja u nosivoj konstrukciji očituju se u otvaranju pukotina u zidovima te svodovima. Mnoge pukotine podudaraju se na oba lica zida, što upućuje na otkazivanje nosivosti zida, odnosno puknuće zida u punoj širini.

Evidentirane su pukotine na tornju zvonika, prvenstveno na lučnim nadvojima prozora ispred zvona, na sve četiri strane tornja. Fasadni vijenac na zidovima tornja pri dnu kupole pretrpio je znatna oštećenja te prijeti opasnost od otpadanja dijelova vijenca.Dio lukova ima pukotinu koja se proteže okomito na ravninu luka, što upućuje na pojavu nedozvoljenih vlačnih naprezanja u luku. Na spoju tornja zvonika sa centralnom lađom crkve uočeno je horizontalno rastojanje što može upućivati na naginjanje tornja ili slijeganje konstrukcije uslijed potresa.

Nosiva konstrukcija crkve neuporabljiva je. Ne može se potvrditi mehanička otpornost i stabilnost tornja zvonika. Napuknute svodne konstrukcije visoko su rizične i mogu dovesti do urušavanja.Na zgradi župne kuće otvorile su se pukotine u zidovima te je došlo do puknuća dimnjaka na etaži tavana. Postojeće pukotine proširile su se, a nastale su i nove. Mnoge pukotine podudaraju se na oba lica zida, što upućuje da je došlo do puknuća zida u punoj širini. Najveća pukotina otvorila se na sjevernom zidu objekta.

U etaži tavana ogradni zid uz stubište popustio je na spoju s podnom konstrukcijom te prijeti opasnost od pada zida u prostor stubišta. Radi opasnosti od urušavanja uklonjena su tri dimnjaka na župnoj kući. Nosiva konstrukcija župne kuće privremeno je neuporabljiva. Prijeti opasnost od odvajanja dijelova žbuke i opeke, tj. pada teških predmeta s visine.


 
U potresu 29. prosinca 2020. godine pojačale su se prijašnje pukotine te je pala žbuka sa stropa. Pukotine su vidljive na lukovima u cijeloj crkvi te na zidovima između pokrajnjih kapela i zvonika. Sa zvonika, u predjelu zvona, popadalo je nešto žbuke. Na župnom dvoru nastala je šteta na preostalom dimnjaku sa sjeverne strane krova.
Ispišite stranicu: