Izvještaj o šteti na crkvi i crkvenim objektima u Župi BDM u Belcu

5.2.2021.Potres 22. ožujka 2020. godine uzrokovao je na župnoj crkvi BDM Snježne u Belcu dislokaciju crjepova na krovištu te povećanje postojećih pukotina.

U potresu 29. prosinca 2020. godine najveća oštećenja nastala su na zidnim slikama u vidu pukotina i otpale žbuke sa slikanim slojem, uglavnom na područjima gdje su već i prije postojale pukotine. Vidljiva je pukotina na trijumfalnom luku kod svetišta, kod koje se uočavaju pukotine s otpalom žbukom.Prisutna je pukotina s otpalom žbukom i slikanim slojem na svodnom polju sa scenom Navještenja (orijentacija sjever), kao i na suprotnom svodnom polju sa scenom Pohođenje Elizabeti (orijentacija jug). Nastala je pukotina kod luka kapele sv. Stjepana, oštećena je zidna slika na spoju svoda pjevališta i zida na koji se nadovezuje zvonik.Nastala je i pukotina na zidnoj slici na svodu kod ulaza u sakristiju. Pregledana je i gotička kapela sv. Jurja na kojoj nisu zapažena novija oštećenja uzrokovana potresom.

Na kuriji župnog dvora zamijećena je pukotina na fasadi zapadnog zida, koja ide uz rub spoja s krovištem, uz prozor na prvom katu prema ulaznim vratima u prizemlju. Uz južni dimnjak otpao je jedan žlijebnjak. Pregledom unutrašnjosti kurije zamijećeno je mjestimično proširenje već postojećih pukotina kod prostorija na prvom katu.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr