Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Izvještaj o šteti na crkvi i crkvenim objektima u Župi BDM u Belcu



Potres 22. ožujka 2020. godine uzrokovao je na župnoj crkvi BDM Snježne u Belcu dislokaciju crjepova na krovištu te povećanje postojećih pukotina.

U potresu 29. prosinca 2020. godine najveća oštećenja nastala su na zidnim slikama u vidu pukotina i otpale žbuke sa slikanim slojem, uglavnom na područjima gdje su već i prije postojale pukotine. Vidljiva je pukotina na trijumfalnom luku kod svetišta, kod koje se uočavaju pukotine s otpalom žbukom.



Prisutna je pukotina s otpalom žbukom i slikanim slojem na svodnom polju sa scenom Navještenja (orijentacija sjever), kao i na suprotnom svodnom polju sa scenom Pohođenje Elizabeti (orijentacija jug). Nastala je pukotina kod luka kapele sv. Stjepana, oštećena je zidna slika na spoju svoda pjevališta i zida na koji se nadovezuje zvonik.



Nastala je i pukotina na zidnoj slici na svodu kod ulaza u sakristiju. Pregledana je i gotička kapela sv. Jurja na kojoj nisu zapažena novija oštećenja uzrokovana potresom.

Na kuriji župnog dvora zamijećena je pukotina na fasadi zapadnog zida, koja ide uz rub spoja s krovištem, uz prozor na prvom katu prema ulaznim vratima u prizemlju. Uz južni dimnjak otpao je jedan žlijebnjak. Pregledom unutrašnjosti kurije zamijećeno je mjestimično proširenje već postojećih pukotina kod prostorija na prvom katu.