HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Velika šteta na župnoj crkvi u Lazu nakon potresa

U župi sv. Andrije apostola u Lazu župna crkva prilično je stradala uslijed potresa 22. ožujka 2020. Nastalo je dosta velikih pukotina s unutarnje i vanjske strane crkve. Izvana su vidljive pukotine kod ulaznih vrata, na zidovima sa sjeverne i južne strane crkve, na zidovima na sakristiji te ispod kape zvonika.U unutrašnjosti crkve pukotine su nastale na koru na vrhu stepenica, na stropu kora, na spoju zida kapele i kora, na stropu kod ulaznih vrata, iznad i ispod vitraja, kod desnog pokrajnjeg oltara, na zidu iznad glavnog oltara, na središnjem luku te na stropu crkve.Kip sv. Jakova koji se nalazio na glavnom oltaru pao je te mu je odlomljena ruka. Nadalje, kip Bezgrešnog Srca Marijina pao je s oltara te se odlomila glava, dok je kip Anđela čuvara također pao s pokrajnjeg oltara.

Unutrašnjost kapele sv. Mateja

U kapeli sv. Mateja također je nastalo više velikih pukotina unutar objekta. Najviše je stradao toranj kapele u kojem se urušio dio zida te pao u potkrovlje. Primjećena su velika puknuća na tornju te su se neki dijelovi tornja nagnuli. 
Ispišite stranicu: