HR

Aktualnosti

Objavljeno: 29.04.2023.

Bula imenovanja mons. Dražena Kutleše zagrebačkim nadbiskupom

 
FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Venerabili Fratri CAROLO KUTLEŠA, hactenus Archiepiscopo Metropolitae Spalatensi-Macarscensi, nominato Archiepiscopo Coadiutori Zagrebiensi, salutem et Benedictionem.

Quod Dominus noster per parabolam docet esse regnum Dei, fermento simile, quod acceptum mulier abscondit in farinae sata tria, donec fermentaretur totum (cfr Lc 13,21), apte virtuti Spiritus Sancti operanti in singulis ecclesiis accommodari potest, quae per gradus increbescunt donec prorsus fermententur. Directe enim triplicem amoris confessionem Christus a Petro postulavit, cui oves suas pascendas inde ter commendavit (cfr Io 21,15-17), ut regnum Eius, quod est Ecclesia, sicuti fermentum semper maneat.

Nos ergo, in Piscatoris loco a Domino positi, idoneos operis socios quaerimus, qui Nobiscum ecclesialium communitatum onera gerant. Quamobrem nunc studiosam operam ad Ecclesiam Zagrebiensem properamus conferre, quandoquidem eius Archiepiscopus Metropolita, Venerabilis Frater Noster Iosephus S.R.E. Cardinalis Bozanić, sollicite rogavit, ingravescentis aetatis causa, ut Praelatum Coadiutorem in regimine gregis sibi commissi opportune praestaremus.

Nos itaque animum Nostrum ad te, Venerabilis Frater, convertimus, utpote qui iam officia episcopalia magna diligentia, prudentia, doctrinaeque copia exerces. His quidem et aliis sollicitudinis pastoralis tuae documentis conspectis, te idoneum ad hoc munus implendum censemus.

Ideo ex Nostrae Apostolicae potestatis plenitudine, audito consilio Dicasterii pro Episcopis, te, Metropolitanae Sedis Spalatensis-Macarscensis vinculo soluto, Archiepiscopum Coadiutorem ZAGREBIENSEM nominamus, debitis datis iuribus congruisque impositis obligationibus. Tuae autem curae erit has Nostras Litteras clero populoque communitatis ecclesialis, quam diximus, nuntiare.

Cum vero, Venerabilis Frater, a Spalato ad caput dilectae terrae Croatiae transieris, tria verba memorabis quibus iam inde a principio Pontificatus Nostri perpetuum significavimus Ecclesiae motum: ambulare, aedificare, confiteri. Ambulans cum fidelibus tuis fortiter sperantibus in Domino, saxis Spiritus Sancti Ecclesiam Zagrebiensem aedificabis Iesu Christo confitens. Pro certo habemus te novum hoc munus intercessioni Matris Dei de Porta Lapidosa, sancti Ladislai ac beati Aloisii Stepinac, commendare quos Nosmet Ipsi iam nunc humiliter rogamus ut te peculiari praesidio prosequantur. Datum Romae, Laterani, die quarto decimo mensis Februarii, in festo sanctorum Cyrilli et Methodii, Slavorum Apostolorum, anno Domini bismillesimo vicesimo tertio, Pontificatus
Nostri decimo.

FRANCISCUS PP.
Franciscus Piva, Prot. Ap.


Prijevod bule:


FRANJO BISKUP SLUGA SLUGU BOŽJIH časnomu bratu DRAŽENU KUTLEŠI dosadašnjemu splitsko-makarskom nadbiskupu metropolitu, imenovanomu zagrebačkom nadbiskupu koadjutoru, pozdrav i blagoslov.

Ono što naš Gospodin u prispodobi naučava: da je kraljevstvo Božje slično kvascu koji žena uze i zamijesi u tri mjere brašna, dok sve ne uskisne (usp. Lk 13, 21), prikladno se može primijeniti na djelatnu milost Duha Svetoga u pojedinim Crkvama, koje stupnjevito uzrastaju dok sasvim ne dozriju. Izrijekom je pak Krist od Petra zatražio trostruku ispovijest ljubavi, a zatim mu je triput povjerio da pase njegove ovce (usp. Iv 21, 15-17), kako bi Njegovo kraljevstvo, koje je Crkva, navijek poput kvasca ostalo.

Tako i Mi, postavljeni na Ribarevo mjesto, tražimo prikladne suradnike u službi da bi s Nama nosili breme crkvenih zajednica. Zbog toga se žurimo posebnu pažnju pridati Zagrebačkoj Crkvi, budući da je njezin nadbiskup metropolit, Naš časni brat, kardinal Svete Rimske Crkve Josip Bozanić, zbog poodmakle dobi, žarko zamolio da mu pravovremeno nađemo nadbiskupa koadjutora u upravljanju povjerenoga mu stada.

Tako Mi svraćamo svoju misao na tebe, časni brate, koji već velikim marom, razboritošću i obiljem nauka obnašaš biskupske dužnosti. Opazivši dakle ove, kao i ostale tvoje primjere pastoralne brige, držimo te prikladnim za vršenje ove službe.

Stoga, iz punine Naše apostolske vlasti, čuvši savjet Dikasterija za biskupe, tebe, razriješivši te veze s metropolitanskim sjedištem splitsko-makarskim, imenujemo ZAGREBAČKIM nadbiskupom koadjutorom, sa svim udijeljenim pravima i danim odgovarajućim obvezama. Tvoja će zatim briga biti da ovo Naše Pismo objaviš kleru i narodu crkvene zajednice koju spomenusmo.

Časni brate, dok prelaziš iz Splita u glavni grad ljubljene zemlje Hrvatske, spomenut ćeš se triju riječi kojima smo još od početka Našega pontifikata označili trajno gibanje Crkve: hoditi, graditi, ispovijedati. Hodeći sa svojim vjernicima koji se snažno uzdaju u Gospodina, kamenjem ćeš Duha Svetoga graditi Zagrebačku Crkvu, ispovijedajući Krista Isusa.

Tebe i ovu novu službu žarko povjeravamo zagovoru Majke Božje od Kamenitih vrata, svetoga Ladislava i blaženoga Alojzija Stepinca, koje već sada i Mi sami ponizno molimo da te osobitom zaštitom prate.

Danu u Rimu, u Lateranu, četrnaestoga dana mjeseca veljače, na blagdan svetih Ćirila i Metoda, Slavenskih apostola, godine Gospodnje dvije tisuće dvadeset i treće, desete Našega pontifikata.
 

FRANJO, PAPA
 
Francesco Piva, Ap. Prot.
Ispišite stranicu: