Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Izvještaj o šteti nakon potresa na crkvi i crkvenim objektima u Župi sv. Nikole - Bistra

Župna crkva sv. Nikole biskupa

U župi sv. Nikole u Bistri uslijed potresa 22. ožujka 2020. godine stradala je župna crkva sv. Nikole, kapele sv. Roka i sv. Josipa te stari i novi župni dvor.

Na župnoj crkvi sv. Nikole najznačajnija oštećenja nastala su u prednjem dijelu crkve u stropnoj konstrukciji te na spojevima svoda iznad oltara s bočnim zidovima s obje strane. Značajnije je i oštećenje trijumfalnog luka, a novi potres s epicentrom bližim lokaciji crkve mogao bi dovesti do značajnog oštećenja konstrukcije.

Unutrašnjost župne crkve nakon potresa

Na starom župnom dvoru dodatno je oštećena zidana konstrukcija i krovište. Došlo je do ispadanja kamenog materijala na dijelu istočnog zida. Objekt je značajno oštećen i opasan za boravak.

Novi župni dvor lakše je oštećen. Manja oštećenja nastala su na zidanoj konstrukciji, a brojne pukotine na fasadi i u unutrašnjosti ne predstavljaju opasnost po stabilnost međukatne konstrukcije. Zidovi u potkrovlju su u izrazito lošem stanju.

Kapela sv. Roka

U kapeli sv. Roka došlo je do oštećenja zidane konstrukcije. Nastale su brojne pukotine na fasadi i u unutrašnjosti, no one ne predstavljaju opasnost za stabilnost same kapele.

Kapela sv. Josipa izvana

Kapela sv. Josipa u najlošijem je stanju. Dodatno je oštećena zidana konstrukcija te drveni elementi kora s orguljama i zatvorenog drvenog balkona. Proširile su se postojeće pukotine te predstavljaju potencijalnu opasnost za stabilnost građevine. Konstruktivna sanacija kapele je neophodna te je preporuka da se ljudi ne zadržavaju u kapeli.

Kapela sv. Josipa iznutra

Nakon potresa 29. prosinca 2020. godine povećala su se oštećenja na župnoj crkvi i kapeli sv. Roka u Bistri. Dijelovi vijenca crkve odlomili su se i pali, a u unutrašnjosti su uočena značajnija oštećenja u stropnoj konstrukciji iznad oltara. Najznačajnije pukotine nalaze se na spojevima svoda iznad oltara s bočnim zidovima s obje strane te uz središte navedenog svoda. Pukotine se nepravilno šire do samog središta svoda. Postojeće pukotine proširile su se i preko samih greda koje omeđuju navedeni svod te su se pojavile nove dodatne pukotine. Ključno oštećenje dogodilo se na sjevernom stupu glavnog poprečnog luka koji dijeli središnju lađu od oltara. Ne preporuča se zadržavanje ispod prednje polovice crkve (oltar) radi mogućnosti lokalnog urušavanja.

Pukotine na kapeli sv. Roka

Na kapeli sv. Roka došlo je do proširenja starih i nastanka novih pukotina. Dijelovi vijenca i profilacija oko prozora odlomili su se i pali. Otpala je žbuka i u tjemenu luka je vidljiva opeka. Opeke u tjemenu svoda nemaju čvrstu vezu, labave su i drže se na ostacima žbuke. Ne preporuča se zadržavanje ljudi u kapeli jer prijeti opasnost urušavanja luka i njemu pripadnih svodova.

FOTOGALERIJA