Zakonik kanonskog prava

 

Kan. 460 - Biskupijska sinoda jest skupština izabranih svećenika i drugih vjernika partikularne Crkve koji pomažu dijecezanskom biskupu na dobrobit sve biskupijske zajednice, prema odredbi kanona koji slijede.

Kan. 461 - § 1. Neka se biskupijska sinoda održi u svakoj partikularnoj Crkvi kad to savjetuju okolnosti, prema sudu dijecezanskog biskupa i pošto se posavjetuje s prezbiterskim vijećem.

§ 2. Ako se biskup brine za više biskupija ili se za jednu brine kao vlastiti biskup, a za drugu kao upravitelj, može sazvati jednu biskupijsku sinodu za sve povjerene mu biskupije.

Kan. 462 - § 1. Biskupijsku sinodu saziva samo dijecezanski biskup, a ne onaj koji je privremeno na čelu biskupije.

§ 2. Biskupijskoj sinodi predsjeda dijecezanski biskup, koji ipak može za obavljanje te zadaće na pojedinim sinodskim sjednicama ovlastiti generalnog vikara ili biskupskog vikara.

Kan. 463 - § 1. Na biskupijsku sinodu treba da se pozovu kao članovi sinode i obvezni su na njoj sudjelovati:

1. biskup koadjutor i pomoćni biskupi;

2. generalni vikari i biskupski vikari, kao i sudski vikar;

3. kanonici stolne crkve;

4. članovi prezbiterskog vijeća;

5. vjernici laici, i članovi ustanova posvećenoga života, koje treba da izabere pastoralno vijeće na način i u broju koji treba da odredi dijecezanski biskup ili, gdje nema toga vijeća, na način koji odredi dijecezanski biskup;

6. rektor velikoga biskupijskog sjemeništa;

7. dekani;

8. barem jedan prezbiter iz svakog dekanata, kojega treba da izaberu svi koji tamo obavljaju dušobrižničku službu; isto tako treba da izaberu drugoga prezbitera koji će ga, ako taj bude spriječen, zamijeniti;

9. neki poglavari redovničkih ustanova i družba apostolskoga života, koje u biskupiji imaju kuću, koji treba da se izaberu u broju i na način kako odredi dijecezanski biskup.

§ 2. Dijecezanski biskup može na biskupijsku sinodu pozvati kao članove sinode i druge, bilo klerike bilo članove ustanova posvećenoga života bilo vjernike laike.

§ 3. Dijecezanski biskup može na biskupijsku sinodu, ako to smatra prikladnim, pozvati kao promatrače i neke službenike ili članove Crkava ili crkvenih zajednica koje nisu u potpunom zajedništvu s Katoličkom Crkvom.

Kan. 464 - Član sinode, ako je spriječen zakonitom smetnjom, ne može poslati zastupnika da prisustvuje sinodi u njegovo ime; neka ipak o toj smetnji obavijesti dijecezanskog biskupa.

Kan. 465 - Neka se sva predložena pitanja podvrgnu slobodnoj raspravi članova na sinodskim sjednicama.

Kan. 466 - Jedini je zakonodavac na sinodi dijecezanski biskup, dok drugi članovi sinode imaju samo savjetodavni glas; samo on potpisuje sinodske izjave i odluke i one se mogu objaviti samo s njegovim ovlaštenjem.

Kan. 467 - Neka dijecezanski biskup priopći metropolitu i biskupskoj konferenciji tekst sinodskih izjava i odluka.

Kan. 468 - § 1. Dijecezanskom biskupu pripada da prema svojem razboritom sudu obustavi, kao i raspusti biskupijsku sinodu.

§ 2. Kad je biskupska stolica prazna ili kad je spriječena, biskupijska sinoda prekida se po samom pravu dok dijecezanski biskup, koji naslijedi prijašnjega, ne odluči da se ona nastavi ili je proglasi utrnulom.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr