Kardinal Bozanić proglasio novi Statut Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća Zagrebačke nadbiskupije

23.05.2019

Na temelju smjernica Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, dekretom od 10. svibnja 2019. godine, proglasio je novi Statut Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Dekret i Statut donosimo u cijelosti:
 

D E K R E T


Na temelju kann. 511-514 Zakonika kanonskog prava, prema uputama Direktorija za pastirsku službu biskupa Apostolorum successores, br. 184 i u duhu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, nakon što sam saslušao mišljenje Prezbiterskog i Biskupskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, ovime proglašujem

STATUT
NADBISKUPIJSKOGA PASTORALNOG VIJEĆA

priložen ovome Dekretu, sa svrhom da na uređen, redovit i uspješan način ostvaruje svoju zadaću suradnje s Nadbiskupom, a na duhovnu dobrobit cjelokupne nadbiskupijske zajednice.

Određujem da Statut stupi na snagu s današnjim danom.

Dano u Zagrebu, iz Nadbiskupskog duhovnog stola,
dana 10. svibnja 2019. godine.

Broj: 922/2019.
NADBISKUP:
     Josip kard. Bozanić, v. r.

Kancelar:                                         
Stjepan Večković, v. r.


 


STATUT
NADBISKUPIJSKOGA PASTORALNOG VIJEĆA
ZAGREBAČKE NADBISKUPIJENa temelju Zakonika kanonskoga prava, kann. 511-514, u skladu s Direktorijem za pastirsku službu biskupa Apostolorum successores, br. 184, prema smjernicama Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, a nakon što sam saslušao mišljenje Biskupskoga vijeća i Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije, donosim
 
STATUT
NADBISKUPIJSKOGA PASTORALNOG VIJEĆA
ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
 
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Narav
Članak 1.
(1) Nadbiskupijsko pastoralno vijeće Zagrebačke nadbiskupije (dalje: Vijeće), sastavljeno od pomoćnih biskupa, prezbitera, đakona, posvećenih osoba te posebno vjernika laika, savjetodavno je tijelo koje pridonosi ostvarenju zajedništva u Crkvi zagrebačkoj kao instrument sudjelovanja i suodgovornosti u pastoralnoj brizi za sve članove Božjega naroda (usp. kann. 511-514).
(2) Vijeće je, u duhu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, pozvano otkrivati djelovanje Božjega duha u našoj suvremenosti, promišljajući sveukupni nadbiskupijski pastoralni rad te predlažući zaključke za plodonosniji hod u novosti života.
(3) Članovi Vijeća imenuju se na mandat od pet (5) godina (usp. kan. 513, § 1). Po isteku mandata Nadbiskup vlastitom odlukom pokreće postupak obnavljanja Vijeća te nove članove, nakon provedenih izbora, imenuje na novo petogodišnje razdoblje.
(4) Nadbiskup može raspustiti Vijeće ako ne izvršava povjerene zadaće. Kad je prazna nadbiskupska stolica, prestaje i Vijeće (usp. kan. 513, § 2).
 
Mjerodavnost
Članak 2.
Vijeće, pod Nadbiskupovom vlašću, ima zadaću u duhu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije istraživati i prosuđivati ono što se odnosi na pastoralni rad u Nadbiskupiji te o tome predlagati praktične zaključke, posebno s obzirom na nadbiskupijski pastoralni plan i program (usp. kan. 511).
 
Predsjedanje
Članak 3.
(1) Vijeću predsjeda Nadbiskup.
(2) Nadbiskupu u predsjedanju Vijeću pomažu generalni i biskupski vikari. Jednom od vikara Nadbiskup može povjeriti posebnu brigu za poslanje i djelovanje Vijeća.

 
II. ČLANOVI VIJEĆA
 
Sastav
Članak 4.
(1) Vijeće čine vjernici, predstavnici dijela Božjeg naroda koji tvori Crkvu zagrebačku, imajući u vidu različite krajeve Nadbiskupije, društvena stanja i zvanja, kao i udio što ga imaju u apostolatu, bilo pojedinačno, bilo združeni s drugima (usp. kan. 512, § 2).
(2) Vijeće se sastoji od članova: po pravu, izabranih članova te onih koje slobodnim imenovanjem Nadbiskup priključuje Vijeću.
(3) Članovi po pravu su: pomoćni biskupi, generalni i biskupski vikari te sudski vikar, moderator Nadbiskupskog duhovnog stola, arhiđakoni, rektori malog i velikog sjemeništa, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, dekani te povjerenici za određena pastoralna područja.
(4) Izabrani članovi su: po jedan (1) vjernik laik izabran između članova župnih pastoralnih vijeća iz svakoga dekanata; po jedan (1) predstavnik vjeroučitelja s trajnim kanonskim mandatom iz svakoga arhiđakonata; jedan (1) predstavnik stalnih đakona; pet (5) predstavnika i pet (5) predstavnica ustanova posvećenoga života, družbâ apostolskoga života i svjetovnih ustanova koje u Zagrebačkoj nadbiskupiji imaju zajednicu; jedan (1) predstavnik nastavnika Hrvatskoga katoličkog sveučilišta izabran u znanstveno-nastavno zvanje; jedan (1) predstavnik nastavnika Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran u znanstveno-nastavno zvanje; jedan (1) predstavnik nastavnika Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabran u znanstveno-nastavno zvanje; sedam (7) predstavnika mladih koje je izabrao Odbor za mlade; pet (5) izabranih predstavnika vjerničkih društava i crkvenih pokreta. Način i vrijeme provođenja izbora određuje Nadbiskup posebnom odlukom.
(5) Nadbiskup može slobodno imenovati najviše dvadeset (20) članova Vijeća, bilo klerike, bilo članove ustanova posvećenog života, bilo vjernike laike, odabrane prema kriteriju reprezentativnosti i specifičnih kompetencija te prema znanju, stručnosti i ugledu što ga imaju.
(6) Voditelji ureda u Nadbiskupskom duhovnom stolu, koji nisu članovi Vijeća, pozvani su sudjelovati na sjednicama Vijeća, mogu tražiti i dobiti riječ uz suglasnost predsjedavajućeg, ali bez prava glasa.
 
Kvalitete
Članak 5.
Članovi Vijeća mogu biti samo vjernici u potpunome zajedništvu s Katoličkom Crkvom te koji se odlikuju čvrstom vjerom, dobrim ponašanjem i razboritošću (usp. kan. 512, § 1 i § 3).
 
Prestanak članstva
Članak 6.
(1) Članovima Vijeća zadaća prestaje:
1. pisanim i obrazloženim odreknućem podnesenim Nadbiskupu kojem, nakon što se posavjetuje s poslovnim odborom, pripada prihvatiti ili odbaciti odreknuće;
2. nakon tri neopravdana izostanka sa sjednica skupštine;
3. prestankom zadaće i statusa na temelju kojeg su izabrani u Vijeće;
4. zbog drugih razloga predviđenih pravom.
(2) Zamjena članova kojima je prestala zadaća u Vijeću, osim ako se radi o članovima po pravu, vrši se novim izborom u slučaju izabranih članova ili Nadbiskupovim podjeljivanjem zadaće ako je riječ o članu po slobodnom imenovanju. Novi izabrani i imenovani članovi vrše zadaću u Vijeću do kraja mandata aktualnog sastava.
 
 
III. TIJELA VIJEĆA
 
Vrste tijela
Članak 7.
Tijela Vijeća su:
1. Skupština;
2. Tajnik;
3. Poslovni odbor;
4. Komisije (po potrebi).
 
Pri Vijeću djeluje Odbor za mlade koji se ravna posebnim Pravilnikom.
 
Skupština
Članak 8.
(1) Vijeće djeluje preko skupštine svojih članova.
(2) Skupštinu Vijeća saziva Nadbiskup, kojem pripada odrediti pitanja za raspravu ili prihvatiti pitanja što ih predlože članovi.
(3) Skupština Vijeća se okuplja na redovitu sjednicu jednom godišnje, u pravilu na proljeće.
(4) Skupština može biti sazvana i na izvanrednu sjednicu, na inicijativu Nadbiskupa ili na zahtjev apsolutne većine vijećnika. Vijećnici koji traže saziv izvanredne sjednice trebaju poslati pisani zahtjev tajniku, precizirajući pritom teme koje treba staviti na dnevni red. Saziv se treba obaviti unutar mjesec dana od dana kada je predstavljen pisani zahtjev.
(5) Skupština Vijeća, da bi obavila svoje zadaće, može osnivati komisije, bilo privremene bilo stalne, koje čine vijećnici. Komisije su odgovorne Vijeću. U obavljanju svoje zadaće Komisije mogu zatražiti pomoć stručnjaka koji nemaju pravo glasa.
(6) Nadbiskupija je podijeljena u tri regije: Grad Zagreb (Katedralni i Remetsko-sesvetski arhiđakonat), Sjevernu regiju (Zagorski arhiđakonat) i Južnu regiju (Turopoljski i Karlovačko-gorički arhiđakonat). Stoga se članovi Skupštine Vijeća, koji vrše crkvenu službu ili imaju kanonsko prebivalište na određenom području, okupljaju na redovito regionalno zasjedanje jednom godišnje, u pravilu na jesen. Svim regionalnim zasjedanjima redovito prisustvuju članovi po pravu, što se ne odnosi na arhiđakone i dekane iz ostalih regija.
(7) Regionalna zasjedanja saziva Nadbiskup, a predsjeda im Nadbiskup ili Delegirani predsjednik, u pravilu pomoćni biskup. Nadbiskup određuje pitanja za raspravu ili prihvaća pitanja što ih predlože članovi iz regije.
 
Sudjelovanje na sjednici
Članak 9.
(1) Vijećnici su dužni osobno prisustvovati svakom sazivu sjednice Skupštine i regionalnih zasjedanja.
(2) Prisustvovanje vijećnika zahtijeva se tijekom cijelog trajanja sjednice.
(3) Odsutnost sa sjednice treba biti pisano obrazložena i dostavljena tajniku, barem tri dana prije održavanja sjednice.
(4) Sudjelovanje na sjednicama pridržano je vijećnicima i onima kojima je dopušteno ovim Statutom, osim ako Nadbiskup za pojedinu sjednicu ili dio sjednice odredi drukčije.
 
Tajnik
Članak 10.
(1) Vijeće ima jednog tajnika kojeg imenuje Nadbiskup između članova Vijeća. Tajnik vrši zadaću do kraja mandata Vijeća.
(2) Zadaće tajnika su:
1. brinuti se o ažuriranome popisu članova, imajući u vidu eventualne zamjene članova tijekom trajanja mandata Vijeća;
2. brinuti se o sastavljanju dnevnoga reda sjednice Skupštine i regionalnih zasjedanja;
3. primati prijedloge za formuliranje dnevnoga reda, zahtjeve za sazivanje izvanrednih sjednica te interpelacije upućene Nadbiskupu;
4. prosljeđivati vijećnicima obavijesti o sazivu, dnevni red sjednica Skupštine i regionalnih zasjedanja te radne dokumente;
5. bilježiti izostanke, prosljeđivati ih poslovnome odboru te primati pisma opravdanja izostanaka;
6. sastavljati zapisnike sjednica Skupštine te izvješća regionalnih zasjedanja, prikupljati obavijesti i dokumentaciju vezanu uz djelovanje Vijeća i brinuti se za arhiv;
7. prosljeđivati dokumente vijećnicima, redovito putem elektroničke pošte, te se brinuti o listi adresa elektroničke pošte;
8. i druge koje odredi Nadbiskup.
 
Poslovni odbor
Članak 11.
(1) Da bi bolje funkcioniralo Vijeće ima poslovni odbor što ga čine pomoćni biskupi, generalni i biskupski vikari te pet članova koje između sebe biraju vijećnici i tajnik Vijeća. Poslovnom odboru predsjeda Nadbiskup ili ovlašteni vikar.
(2) Zadaće poslovnog odbora su:
1. pomagati Nadbiskupu u svemu što se odnosi na djelovanje Vijeća;
2. predlagati Nadbiskupu dnevni red sjednice Skupštine i regionalnih zasjedanja;
3. pratiti i koordinirati djelovanje komisija;
4. odrediti, u suglasnosti s komisijama, načine pripremanja, održavanja i zaključivanja sjednica;
5. moderirati rad sjednice posredstvom jednog od svojih članova prema unaprijed određenom rasporedu;
6. biti na pomoć Nadbiskupu za savjetovanja i intervente u području kompetencija Vijeća;
7. i druge što ih odredi Nadbiskup.
 
Komisije
Članak 12.
(1) Uspostavu komisija predlaže Nadbiskup, poslovni odbor ili apsolutna većina vijećnika. Komisije su stalne ili privremene, o čemu odlučuje Nadbiskup. Stalne traju do isteka mandata članovima Vijeća, a privremene do kraja izvršenja povjerene zadaće.
(2) Svaka komisija u pravilu je sastavljena od pet do sedam (5-7) članova što su ih izabrali vijećnici.
(3) Unutar svake komisije Nadbiskup imenuje predsjednika. Članovi komisije između sebe biraju tajnika i eventualno izvjestitelja različitog od predsjednika.
(4) Nadbiskup može pozvati, saslušavši mišljenje Vijeća, neke stručnjake kao dio komisije radi teme koja se obrađuje, neovisno o onima što su ih eventualno izabrali članovi komisije. Stručnjaci u tom slučaju nemaju pravo glasa.
(5) Rad komisije odvija se prema najprikladnijim metodama za postizanje određenog cilja, usko surađujući s uredima Nadbiskupskoga duhovnog stola, Nadbiskupijskim pastoralnim institutom, kao i drugim nadbiskupijskim tijelima.
(6) Poslovni odbor ima zadaću koordinirati djelovanje komisija, a tajnik Vijeća neka uvijek bude na raspolaganju komisijama kao pomoć za izvršenje njihove zadaće.
 
 
IV. SJEDNICE VIJEĆA
 
Dnevni red
Članak 13.
(1) Dnevni red sjednice Skupštine i regionalnog zasjedanja određuje Nadbiskup, saslušavši tajnika i po potrebi Poslovni odbor. Dnevni red sastavlja tajnik, a potpisuju Nadbiskup i tajnik.
(2) Svaki vijećnik može Nadbiskupu predstaviti prijedloge tema za uvrštavanje na dnevni red.
(3) U slučaju da dvije trećine vijećnika predloži temu dnevnog reda, Nadbiskup će temu uvrstiti u dnevni red.
 
Priprema tema
Članak 14.
Poslovni odbor određuje način pripreme, odvijanja i završetka sjednice Skupštine i regionalnih zasjedanja.
 
Priprema sjednica
Članak 15.
(1) Tajnikova je dužnost vijećnicima poslati obavijest o održavanju sjednice Skupštine i regionalnih zasjedanja barem 15 dana prije sjednice, redovito putem elektroničke pošte.
(2) Tajnik se brine da radni materijali, kao i da upute o načinu održavanja sjednica i iznošenja mišljenja budu dostavljeni vijećnicima u dostatnom vremenu da bi se mogli usuglasiti s ostalim vijećnicima.

Odvijanje sjednica
Članak 16.
(1) Nadbiskup predsjeda sjednicama osobno ili preko delegata kojega sam odredi.
(2) Na početku svake sjednice Skupštine čita se zapisnik Skupštine, a na početku regionalnih zasjedanja izvješće prijašnje sjednice. Glede zapisnika vijećnici mogu iznijeti primjedbe i dopune. Zapisnik potom treba biti odobren formalnim glasovanjem.
(3) Nakon odobrenja zapisnika, Nadbiskup osobno ili preko delegata izvještava o poduzetim inicijativama proizašlima iz zaključaka prethodne sjednice, a potom tajnik obavještava o aktivnostima komisijâ i poslovnog odbora.
 
Rasprava na sjednicama
Članak 17.
(1) Rasprava o temama na dnevnome redu odvija se na način što ga je odredio poslovni odbor.
(2) Po zaključenju opće rasprave, kada je predviđeno glasovanje o interventima, ostavlja se dovoljno vremena kako bi se mogao formulirati prijedlog za glasovanje.
 
Glasovanje
Članak 18.
(1) Vijeće valjano glasuje kada je prisutna apsolutna većina svih vijećnika.
(2) Vijeće uobičajeno glasuje podizanjem ruku. Tajnim glasovanjem pak glasuje kada se radi o izborima osoba, odnosno na zahtjev predsjedavajućeg ili barem dvije trećine prisutnih vijećnika.
(3) Za svako se tajno glasovanje određuju dva skrutatora.
(4) Prije svakog glasovanja čitaju se prijedlozi za glasovanje.
 
Zapisnik sa sjednice
Članak 19.
(1) Zapisnik sa sjednice Vijeća sastavlja tajnik, a odobrava ga Vijeće i Nadbiskup.
 
 
V. ODNOS VIJEĆA S DRUGIM NADBISKUPIJSKIM TIJELIMA
 
Načelo zajedništva i suradnje
Članak 20.
Svaki vijećnik, obogaćujući Vijeće vlastitim iskustvom, upoznat s nadbiskupijskim stvarnostima u koje je uključen, s ostalim vijećnicima, traži dobro svekolike nadbiskupijske zajednice, u punome zajedništvu s Nadbiskupom.
 
VI. JAVNOST RADA VIJEĆA
 
Dostupnost zapisnika
Članak 21.
(1) Zapisnici se čuvaju u arhivu s drugim spisima sjednice.
(2) Zapisnici sa sjednica mogu se objaviti u Službenom vjesniku Zagrebačke nadbiskupije samo po posebnoj odluci Nadbiskupa.
(3) Na prijedlog poslovnog odbora, a uz Nadbiskupovo odobrenje, u Službenom vjesniku mogu se objaviti i drugi dokumenti vezani uz rad Vijeća.
 
Priopćenja za javnost
Članak 22.
Poslovni odbor priređuje izvješće sa sjednice i, prema uputama Nadbiskupa (usp. kan. 514, § 1), objavljuje ga na mrežnoj stranici Nadbiskupije te ga prosljeđuje medijima posredstvom Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Troškovi rada
Članak 23.
(1) Sudjelovanje u radu Vijeća služba je bez naknade, darovana crkvenoj zajednici.
(2) Troškove rada Vijeća, sjednica i komisija podmiruje Nadbiskupski duhovni stol.
 
Promjene Statuta
Članak 24.
(1) Promjene ovog Statuta može pokrenuti Nadbiskup na vlastitu pobudu ili na pisani i obrazloženi zahtjev dviju trećina članova Vijeća.
(2) Eventualne izmjene i dopune ovog Statuta mora odobriti Nadbiskup.
 
Primjena općega kanonskog prava
Članak 25.
Za sve što nije predviđeno ovim Statutom primjenjuju se odredbe općega kanonskog prava.
 
 
Tumačenje
Članak 26.
Tumačenje ovog Statuta daje Nadbiskup.
 
 
Stupanje na snagu i objava
Članak 27.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
(2) Statut će biti objavljen u Službenom vjesniku Zagrebačke nadbiskupije i na mrežnim stranicama Zagrebačke nadbiskupije.
 
Doneseno u Zagrebu, 10. svibnja 2019. godine.
 
 
 
Mons. Stjepan VEČKOVIĆ, v. r.                                                  Josip kardinal BOZANIĆ, v. r.
   kancelar                                                                                   nadbiskup zagrebački