Župe

Cerje
Sv. Ivan apostol i evanđelist
Župnik:vlč. Franjo Jačmenica
Adresa:Svetog Martina 1, 10361 Sesvetski Kraljevec
Telefon:01 2046 806
Fax:01 2046 806
E-adresa:zupa.cerje@zg-nadbiskupija.hr

Sažetak povijesti župe

Nije poznata godina osnutka župe. Ne nalazi se na popisu župa iz 1334. godine. Nalazi se na popisu župnika iz 1501. godine sa šturim podacima odnosno imenom župnika: Blasius plebanus in Cerye. To se odnosi na župu Cerje u Katedralnom arhiđakonatu.  Župna crkva sv. Ivana Evanđeliste sačuvala je svoj kontinuitet do danas.

Dakako, teritorijalno je bila veća nego danas. Smanjena je za naselje Sesvetski Kraljevec 20. veljače 1971. godine koje je postalo sjedište samostalne župe Isusova Uskrsnuća. Osnivanjem župe Majke Božje Bezgrešne u Soblincu 1. rujna 1975., od župe Cerje odvajaju se mjesta Soblinec, Šašinovec i Šijavrh. Danas župi pripadaju ova sela: Cerje, Budenec (Gornji i Donji), Drenčec, Glavničica i Laktec.

Na teritoriju župe živi 1205 stanovnika od kojih je 1185 katolika u 345 obitelji (popis je napravljen o Božiću 2012.) Župa graniči sa sljedećim župama: Sesvetski Kraljevec (između mjesta Cerja i Sesvetskog Kraljevca je šuma – tu je granica); Soblinec (granica je šuma koja je između Budenca koji pripada župi Cerje i sela Šijavrh koje pripada župi Soblinec); Blaškovec (granica je između sela Laktec koji pripada Cerju i sela Paukovec koje pripada Blaškovcu); Brckovljani (granica je između sela Laktec koji pripada Cerju i sela  Banje Selo koje pripada Brckovljanima); Dugo Selo (granica je između sela Drenčec koje pripada župi Cerje i sela Prozorje koje pripada župi Sv. Martina Dugo Selo).

Župna crkva

Vizitator je 20. lipnja 1757. godine napisao da tadašnji župnik Franjo Vojvodić vrši pripreme za gradnju nove crkve. Crkva je sagrađena trudom i zalaganjem župnika Nikole Žugčića (župnikovao od 1759. – 1777. godine). Šematizmi navode da je crkva sagrađena 1764. godine i blagoslovljena.

Posvećena je svetom Ivanu apostolu i evanđelisti. Crkva ima svojstvo kulturnog dobra, klasa: 612-08/02-01/234; Urbroj: 532-10-1/1-02-20 od 31. siječnja 2003. Treba napomenuti da je crkva bila stavljena pod zaštitu još 20. prosinca 1965. godine br. 02-474/228-1965. Crkva ima oblik paralelograma, a orijentirana je u smjeru sjever-jug. To je jednobrodna barokna građevina sa zaobljenom apsidom svetišta, sakristijom s istočne strane te malenim zvonikom u ravnini iznad glavnog pročelja.

Lađa i svetište natkriveni su baldahinskim svodom koji se oslanja na pilastre profiliranih kapitela. Uže i niže svetište od lađe je odvojeno konkavnim svođenim slavolukom. Nad svođenom sakristijom je oratorij (sada spremište crkvenog ruha i suđa) s kojeg se prilazi i na propovjedaonicu. Nad jednostavno oblikovanim pročeljem uzdiže se zvonik natkriven piramidalnim krovićem. 

Veličina crkve

Mjere su vanjske (zidovi su debeli cca 1 m). Dužina: 25 m, širina lađe 11 m, visina crkve - sljeme krova je 17 m, širina svetišta 9 m, dužina svetišta 10 m. Crkva ima jednu lađu na kupolu visine 11 m, a visina svetišta na kupolu 8.3 m; zvonik je građen nad pročeljem. Od zemlje do vrha zvonika je 25 m.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr